جمعه 23 بهمن 1394 @ 01:16

میرم آشپزخونه که آب بخورم. همش به خبری که دادی فکر می کنم. فکر می کنم و فکر می کنم. به خودم که میام می بینم با دمپایی آشپزخونه وسط اتاق وایسادم! یادم نمیاد لیوانمو هم کجا گذاشتم.