شنبه 22 اسفند 1394 @ 22:46

زیر نور سبز

قرار هر سالم یادم نرفته، شما وساطت ما رو پیش خدا بکن بانو.


پ.ن: ز آه من آسمان شده نیلی